Leikkien learns -vinkkipankki

Leikkien learns -vinkkipankki sisältää tietoa lapsen eri kehitysvaiheista ja vinkkejä erilaisten taitojen opetteluun ja kehityksen tukemiseen.

Minkälainen on hyvä lelu?

MINKÄLAINEN ON HYVÄ LELU?

Leikkien-tiimimme on miettinyt paljon sitä, mikä tekee lelusta hyvän. Olemme koonneet  tähän muutamia  tärkeitä  periaatteita  hyvän  lelun  valintaan.  Näitä kriteerejä olemme käyttäneet myös tuotevalikoimaa kootessamme. Laatu, monipuolisuus  ja  valmistajan  vastuullisuus  ovat  meille  ensiarvoisen  tärkeitä  valintakriteerejä.

Turvallisuuus 

Lelun ehdottomasti tärkein ominaisuus on turvallisuus. Pienille lapsille tarkoi-tetusta lelusta ei saa irrota pieniä osia aiheuttaen tukehtumisvaaraa, eikä lelu saa sisältää myrkyllisiä tai muuten vaa-rallisia aineita (esim. myrkyllisiä maa-leja tai lakkoja). Myös terävät kulmat ja lelun puhdistus ovat huomioonotettavia seikkoja lelun valinnassa.

Kaikkien Suomessa myytävien lelujen tulee olla CE-merkittyjä. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että lelu täyttää vaaditut tuoteturvallisuusvaatimukset. Tarkasta siis aina, että ostamasi tuote on CE-merkitty, mutta älä luota liikaa merkintään, vaan testaa ja kokeile itse lelua ja arvioi sen turvallisuutta kriittisesti.  

Kehittävyys

Hyvä lelu antaa lapselle mahdollisuuden kehittää niitä taitoja, joita lapsi parhaillaan luonnollisestikin opettelee. Liian yksinkertainen tai monimutkainen lelu saattaa turhauttaa lasta, kun taas luontaiseen  oppimisvaiheeseen  sopiva  lelu kiinnostaa ja innostaa lasta kehittämään taitojaan. Erityisen hyvä lelu on monipuolinen ja kasvaa lapsen mukana.

Innostavuus

Kun lelu täyttää sille annetut perusvaa-timukset  (turvallisuus  ja  kehittävyys),  on yksityiskohtia tärkeämpää, että lapsi nauttii  lelulla  leikkimisestä.  Erityinen  etu lelulle on, jos se innostaa aikuista yhteiseen leikkiin lapsen kanssa. 

Tilaa luovuudelle

Lelulla  ei  ole  oikeaa  tai  väärää  tapaa  leikkiä.  Lelu  on  hyvä  silloin,  kun  se  antaa  tilaa  lapsen  luovuudelle  ja  mukautuu  monipuolisesti  eri  leikkeihin sekä lapsen sille keksimiin uusiin käyttötapoihin.

Ikäsuositukset

Tuotteiden ikäsuositukset  viittaavat  ensisijaisesti  tuotteen  turvallisuuskriteereihin. Esimerkiksi alle 3-vuotiaiden lasten oletetaan vielä tutkivan maailmaa suullaan ja laittavan leluja suuhunsa, joten niissä ei saa olla mitään pieniä irtoavia osia. Niiltä  osin  kun  ikäsuositus  on  enemmän kuin yli 3-vuotiaille, on useimmin kyseessä ikäsuositus lapsen kehitysvaiheen perusteella. Jokainen lapsi kuitenkin kehittyy eri tahtiin, joten ikäsuositusten ohella on hyvä huomioida myös lapsen yksilöllinen kehitysvaihe. Useat tuotteemme sopivat loistavasti myös vanhemmille ja isovanhemmille. Toivotamme iloisia leikki- ja pelihetkiä kaikenikäisille!

#OPILEIKKIEN

Lue täältä lisää lasten kehityksestä ja eri taitojen harjoitteluun liittyvistä leluista ja leikeistä: 

  • LuovuusOn tärkeää, että lelut antavat tilaa lapsen luovalle leikille ja kannustavat lasta keksimään uutta. Tärkeää on myös tarjota lapselle kehittäviä haasteita, joita lapset pääsevät itse ratkaisemaan. 
  • KommunikaatioKommunikaatiotaitojen kehittymiselle on tärkeää, että lapsen ja ympäristön välille syntyy hyvä vuorovaikutussuhde mahdollisimman varhain.  
  • MatematiikkaLapsen matemaattisten taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa hyvin pienenä. Jo vahva lukumäärien perustuntemus auttaa myöhempää oppimista. 
  • Motoriset taidotLapsen motoristen taitojen kehittyminen vaatii harjoittelua. Ensin vain opetellaan ottamaan kiinni ja seisomaan, mutta hyvin pian liikkeet tulevat tarkemmiksi. Harjoitus tekee mestarin, myös motoriikassa. 

Hyvä lelu on väline iloiseen ja onnelliseen leikkiin!

Kun lelu täyttää sille annetut perusvaatimukset (turvallisuus ja kehittävyys), on yksityiskohtia tärkeämpää, että lapsi nauttii lelulla leikkimisestä. Erityinen etu lelulle on sekin, jos se innostaa aikuista yhteiseen leikkiin lapsen kanssa. Tärkeää on myös muistaa, ettei leluilla ole oikeaa tai väärää tapaa leikkiä. Lelu on hyvä silloin, kun se antaa tilaa lapsen luovuudelle ja mukautuu monipuolisesti eri leikkeihin sekä lapsen sille keksimiin uusiin käyttötapoihin. 

VINKIT IKÄRYHMITTÄIN

Eri ikäkausilla lapsi opettelee erilaisia taitoja. Lapsen luontaista oppimiskykyä voidaan tukea leikin avulla tarjoamalla kuhunkin kehitysvaiheeseen sopivia leluja.

Alla olevista linkeistä löydät tietoa erilaisten taitojen kehittymisestä ikävaiheittain ja vinkkejä kuhunkin ikävaiheeseen sopivista leluista ja peleistä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että ikävaiheisiin liitetyt lelut ovat vain suosituksia - jokainen lapsi on yksilö ja kehittyy omassa tahdissaan.

Vauvat
Taaperot
Leikki-ikäiset
Esikoululaiset
Koululaiset
Nuoret ja aikuiset
Ostoskorisi on tyhjä

Osta 80 €:lla, saat ilmaisen toimituksen!

Toimitusehdot

KOTIMYYNTIASIAKIRJA

Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin tämän asiakirjan vastaanottaminen. Tavaran kaupassa peruuttamisen voi tehdä myös suoraan palauttamalla tavaran elinkeinonharjoittajalle. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää tai tavaran vastaanottopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen, ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse taikka faksilla tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
saamisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta edellä mainitussa ajassa.
________________________________________________________________________________

Peruutettaessa sopimus:

Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.

Postitse toimitettu tavara on palautettava elinkeinonharjoittajalle postitse kohtuullisen ajan kuluessa. Jos ostaja ei ole erikseen ilmoittanut peruutuksesta, on palautuksen tapahduttava peruuttamisajan kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on korvattava ostajalle palautuksesta aiheutuneet kulut.

Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.